Ο μόνος τρόπος να μειώσετε σημαντικά την δαπάνη του ηλεκτρικού ρεύματος είναι το Net Metering

Τι είναι το Net Metering

Το Net Metering (αυτοπαραγωγή ενέργειας) είναι η συμφωνία με την επιχείρηση ηλεκτρικού ρεύματος που επιτρέπει στον καταναλωτή την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τον συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλούμενη. Ο συμψηφισμός γίνεται κάθε ένα ημερολογιακό έτος και η συμφωνία έχει ισχύ 25 έτη.

Τα οφέλη

• Μερική Απαλλαγή από το ΕΤΜΕΑΡ

• Απαλλαγή από τις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος μια και ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός (σε kWh)

• Δεν υπάρχει φορολόγηση της παραγόμενης ενέργειας

• Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής για πάντα από τις δαπάνες θέρμανσης και ψύξης αν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη συνδυασμός του συστήματος με αντλία θερμότητας.

• Επιτρέπεται η επαύξηση ισχύος αν είναι στο ίδιο επίπεδο τάσης. 

• Απόσβεση της δαπάνης σε 6 χρόνια ή λιγότερο σε κάποιες περιπτώσεις.

• Ιδανικό και για τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν μεγάλες καταναλώσεις αλλά σε μικρό χρονικό διάστημα.

Πως λειτουργεί

Σαν αρχή γίνεται μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία ενέργειας. Η μελέτη αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της οικίας ή της επιχείρησης που πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα. 

Σύμφωνα με την κατανάλωση ορίζουμε και την ισχύ του συστήματος υπολογίζοντας, αν το επιθυμεί ο καταναλωτής, και την ανάγκη για εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για την απαλλαγή από τα έξοδα θέρμανσης για πάντα.

Στη συνέχεια και αφού γίνουν όλες οι ενέργειες για την εγκατάσταση και σύνδεση του Φωτοβολταϊκού αντικαθίσταται ο παλιός μετρητής με δύο νέους. Ο ένας για την παραγόμενη ενέργεια και ο άλλος για την καταναλούμενη. Οι μετρήσεις εξακολουθούν να γίνονται ανά τετραμηνία αλλά ο συμψηφισμός γίνεται μία φορά το χρόνο. Σε περίπτωση που καταναλώσουμε περισσότερη ενέργεια από αυτή που έχουμε παράξει τότε χρεωνόμαστε  την διαφορά. Σε περίπτωση που έχουμε παράξει περισσότερη ενέργεια από αυτή που έχουμε καταναλώσει τότε δεν χρεωνόμαστε τίποτα. Το περίσσευμα της ενέργειας δεν μεταφέρεται στον επόμενο χρόνο και γι αυτό η σωστή μελέτη είναι αναγκαία ώστε να μην έχουμε  μεγάλο πλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας.

Απόσβεση και Τελικό Οικονομικό Όφελος 

Η απόσβεση του Φωτοβολταϊκού συστήματος πραγματοποιείται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, πιο γρήγορα σχεδόν από κάθε άλλη επένδυση. Ο χρόνος της απόσβεσης έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες: από τα μεγέθη της ενέργειας που καταναλώνουμε, από την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιήσουμε (είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε αστοχίες υλικών), από την σωστή μελέτη που θα γίνει πριν την εγκατάσταση (ώστε να μην υπάρχει έλλειψη ή περίσσευμα ενέργειας),  από την χρήση αντλίας θερμότητας κλπ.

Σε ένα οικιακό σύστημα η απόσβεση μπορεί να γίνει σε 5 χρόνια περίπου, ενώ το τελικό όφελος, μετά την απόσβεση του συστήματος, μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 60.000€ αν θεωρήσουμε ότι η τιμή της KWh θα παραμείνει στην ίδια τιμή για τα επόμενα 25 έτη. Σε περίπτωση αύξησης το τελικό όφελος αυξάνεται σημαντικά μια και η συμφωνία που έχουμε κάνει με την επιχείρηση ηλεκτροδότησης είναι για συμψηφισμό σε KWh.

Τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτουν υπολογίζοντας την τιμή του συστήματος Net Metering 10KWp της AXA SOLAR ENERGY από 15.750€ (κάντε κλικ εδώ και για άλλα αυτοπαραγωγικά συστήματα ) και το όφελος από την τιμή της κιλοβατώρας σε 0,192€. 

Το όφελος προκύπτει από τον πιο κάτω πίνακα που έχει υπολογίσει η Ένωση Κατασκευαστών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

Συχνές Ερωτήσεις για το Net Metering

 • Πού μπορούν να εγκατασταθούν τα ΦΒ συστήματα από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό; +

  Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Τα συστήματα εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε όμορο αυτής χώρο.
 • Ποιός μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό; +

  Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Για την περίπτωση ΦΒ συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων ΦΒ συστημάτων, εκ των οποίων το καθένα θα αντιστοιχισθεί σε ένα μόνο μετρητή κατανάλωσης. Δικαίωμα εγκατάστασης στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Για σύνδεση στην παροχή των κοινοχρήστων οι κύριοι των οριζοντίων ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών του κτιρίου.
 • Ποιοι είναι οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό +

  Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, έχουν ως ακολούθως: - Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του. - Το ΦΒ σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί. - Το ΦΒ σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται (δεν είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός με καταναλώσεις του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλες θέσεις εγκατάστασης) - Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος. - Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών)
 • Ποιες είναι οι βασικές παράμετροι για τη διαστασιολόγηση ενός ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό; +

  Για την διαστασιολόγηση του ΦΒ συστήματος είναι ενδεδειγμένο να λαμβάνεται υπόψη η ετήσια κατανάλωση της εγκατάστασης στην οποία αυτό θα συνδεθεί. Δεδομένου ότι ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε ετήσια βάση και τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά τον ετήσιο συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται, η ετήσια παραγώμενη από το ΦΒ σύστημα ενέργεια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική ετήσια κατανάλωση. Για πληροφοριακούς λόγους, σημειώνεται ότι η παραγωγή των ΦΒ συστημάτων λαμβάνει τιμές στο διάστημα 1200-1600 kWh/kWp/έτος, ανάλογα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες και τον προσανατολισμό της εγκατάστασης, με μεσοσταθμική τιμή περί τις 1400 kWh/kWp/έτος. Επομένως, η ισχύς του συστήματος θα πρέπει να επιλέγεται με γνώμονα τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες, στο πλαίσιο των περιορισμών που θέτει η Υπουργική Απόφαση.
 • Πότε γίνεται η καταμέτρηση και πότε η εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας; +

  Η καταμέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του ΦΒ συστήματος, καθώς και της εισερχόμενης και εξερχόμενης από και προς το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τον υφιστάμενο κύκλο καταμέτρησης που διέπει την εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού. Ο Προμηθευτής πραγματοποιεί τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος, με βάση τα στοιχεία καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τον κατά περίπτωση κύκλο καταμέτρησης. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.
 • Πώς γίνεται στην πράξη ο συμψηφισμός της καταναλισκόμενης ενέργειας με την παραγόμενη από το ΦΒ σύστημα; +

  Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται από τον Προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός, δηλαδή τον Προμηθευτή που εκπροσωπεί την εγκατάσταση κατανάλωσης, με βάση τα πραγματικά δεδομένα καταμέτρησης που παρέχει ο Διαχειριστής του Δικτύου. Επομένως ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδει ο Προμηθευτής, με τελική εκκαθάριση στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό του ετήσιου κύκλου. Ως χρεωστέα ενέργεια (για το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου) λογίζεται η διαφορά των ποσοτήτων που καταγράφονται από το Μετρητή 2, δηλαδή η διαφορά Α (Απορροφώμενη) – Ε (Εγχεόμενη), εφόσον η διαφορά αυτή είναι θετική. Εάν η διαφορά ισούται με μηδέν δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ εάν η διαφορά είναι αρνητική επίσης δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ η διαφορά αυτή πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό ως πρόσθετη εξερχόμενη (εγχεόμενη) ενέργεια. Κατά την ετήσια εκκαθάριση τυχόν πλεόνασμα ενέργειας συμψηφίζεται με την χρεωστέα ενέργεια προηγούμενων περιόδων, για την οποία γίνεται αντιλογισμός. Τυχόν παραμένον μετά τον ετήσιο αντιλογισμό πλεόνασμα δεν πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό. Η τελική διαφορά των 100 kWh από τον ετήσιο συμψηφισμό (αφού η συνολική ετήσια παραγωγή του ΦΒ ήταν 5.100 kWh και η συνολική πραγματική κατανάλωση 5.000 kWh) δεν μεταφέρεται περαιτέρω και δεν αποζημιώνεται (χάνεται για τον αυτοπαραγωγό)
 • Επιτρέπεται η εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, π.χ. σύστημα συσσωρευτών, παράλληλα με το ΦΒ σύστημα στο πλαίσιο του προγράμματος αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό; +

  Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, οπότε ηλεκτρική διαμόρφωση παράλληλης λειτουργίας του συστήματος αποθήκευσης (π.χ. συσσωρευτών) και του ΦΒ συστήματος στο πλαίσιο του προγράμματος αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό δεν είναι αποδεκτή
 • Σε τριφασική παροχή κατανάλωσης επιτρέπεται η εγκατάσταση μονοφασικού ΦΒ σύστηματος; +

  Σε τριφασική παροχή γίνεται αποδεκτή αποκλειστικά τριφασική διαμόρφωση της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος, δηλαδή με τριφασικό αντιστροφέα και με τριφασική μετρητική διάταξη παραγωγής (Μετρητής 1).
 • Τι ισχύει για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις; +

  Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως ακολούθως: - Η χρέωση για το ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση. - Το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου (χρέωση ενέργειας) υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας, επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση. - Η χρέωση για ΥΚΩ υπολογίζεται βάσει της καταναλισκόμενης ενέργειας (Κ=Α+Π-Ε), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.
 • Τι γίνεται αν αλλάξω προμηθευτή ενέργειας +

  Στις περιπτώσεις αλλαγής Προμηθευτή, τυχόν πλε− όνασμα ενέργειας δεν μεταφέρεται ως υποχρέωση στον νέο Προμηθευτή και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό. Για το πλεόνασμα της εν λόγω ενέργειας λαμβάνει χώρα η πίστωση υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999, σύμφωνα με το άρθρο 2.
 • Μπορεί το σύστημα Net Metering να εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας (ταράτσα, σκεπή κλπ); +

  Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων. Δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή με άλλη έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών του κτιρίου, σύμφωνα με τα οικεία καταστατικά ή άλλα δεσμευτικά συμφωνητικά, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων συμφωνητικών, απαιτείται η συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτητών. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, μετά από έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου αυτού, σε κύριο ή τον έχοντα νόμιμη χρήση οριζόντιας ιδιοκτησίας του κτιρίου όπου βρίσκεται ο χώρος.
 • 1